Skip to content Skip to footer

Zaspokojenie roszczeń z tytułu kar umownych z wniesionego zabezpieczenia

Zamawiający ma prawo do zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych z wniesionego zabezpieczenia przed upływem jego ważności. Określony w przepisie oraz w umowie termin, w którym ma nastąpić zwrot zabezpieczenia, jest terminem maksymalnym. Nie może być zatem wydłużony. Jak słusznie wskazuje się w piśmiennictwie przedmiotu, „do chwili zakończenia realizacji umowy wniesione zabezpieczenie służy w całości pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W tym czasie zamawiający może skorzystać z całej kwoty, natomiast po zakończeniu realizacji kwota ta ulega zmniejszeniu i zabezpiecza tylko roszczenia z tytułu rękojmi (vide: Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, 2020).