Skip to content Skip to footer

Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 października 2018 rw sprawie C-413/17, Trybunał podkreślił znaczenie zasady równego traktowania, w szczególności tego, by konstrukcje specyfikacji zapewniały równy dostęp wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia i nie tworzyły nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia zamówienia publicznego na konkurencję. Potwierdzenie powyższego znajduje wyraz w przepisach dyrektywy 2014/24/UE, gdzie doprecyzowano, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie można urządzać w sposób mający na celu wyłączenie zamówienia z zakresu zastosowania tej dyrektywy lub sztucznego zawężania konkurencji. Przyjmuje się, że konkurencja została sztucznie zawężona, gdy przetarg został zorganizowany z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców, m.in. poprzez wskazanie wymogów, które faworyzują konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego wykonawcę.

Prawo skorzystania z opisu przedmiotu zamówienia przez dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie może być sprowadzone do fikcji polegającej na tym, że de facto można zaoferować wyłącznie rozwiązanie referencyjne. 

Pod pojęciami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców należy rozumieć takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia aby szansę udziału w postępowaniu miało jak najwięcej podmiotów oferujących jak najszerszy wachlarz usług i produktów przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że uzyskany w ten sposób przedmiot zamówienia spełni oczekiwania i uzasadnione potrzeby zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia nie może więc eliminować z postępowaniu usług czy produktów adekwatnych co do przeznaczenia i jakości względem wymagań zamawiającego. W szczególności niedopuszczalne jest takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia, które skutkuje faktycznym wyeliminowaniem z zamówienia produktu lub usługi czy też odrzuceniem oferty wykonawcy w celu ułatwienia wyboru innej oferty rynkowej (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21 czerwca 2017, sygn. akt  III SA/Wr 1493/16, LEX nr 2364743).