Skip to content Skip to footer

Skuteczne potrącenie przez zamawiającego wierzytelności z tytułu kary umownej

Skuteczne potrącenie przez zamawiającego wierzytelności z tytułu kary umownej

Kara umowna zastrzeżona w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczyć interes publiczny i właściwą realizację przedmiotu zamówienia. Aby uniknąć konieczności wystąpienia na drogę sądową, która niewątpliwie jest czasochłonna i kosztowna, zamawiający zastrzegają w umowie możliwość potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Potrącenie – kompensacja wierzytelności

Potrącenie jest sposobem na wygaszenie wierzytelności polegające na tym, że zamawiający zamiast spełnić swoje świadczenie (uiścić cenę, zapłacić wynagrodzenie) umarza je (kompensuje) poprzez zaliczenie naliczonej kary umownej wykonawcy na poczet swojej należności. Aby takie potrącenie było możliwe i skuteczne należy szczegółowo określić w umowie zasady umarzania wzajemnych wierzytelności (potrącenie umowne, kompensacyjne) albo wezwać wykonawcę do zapłaty kar umownych i po upływie wskazanego w wezwaniu terminie, złożyć oświadczenie o potrąceniu należnej wierzytelności z wynagrodzenia wykonawcy.


Zamawiający. Zamówienia Publiczne w praktyce , nr 43 wrzesień – październik 2020