Skip to content Skip to footer

Prawo zamówień publicznych

  •  pomoc prawna na rzecz wykonawców oraz zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia
  •  sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, uzupełnień składanych na wezwanie zamawiającego
  •  przygotowywanie projektów umów
  •  opiniowanie zasadności wniesienia odwołania, przygotowanie odwołania, przystąpienie do postępowań odwoławczych
  •  zastępowanie w postępowaniach przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądami
  •  pomoc prawna przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami
  •  szkolenia