Skip to content Skip to footer

Protokół odbioru robót budowlanych a wynagrodzenie wykonawcy

Zgodnie z art. 647 KC do obowiązków wierzycielskich inwestora należy między innymi odebranie obiektu. Co za tym idzie, gotowość do odbioru zgłoszona przez wykonawcę kreuje obowiązek inwestora do przystąpienia do odbioru, a odebranie wykonania robót aktualizuje prawo do wynagrodzenia.

Powołując się na orzecznictwo oraz doktrynę prawa cywilnego, wskazać należy, iż protokół odbioru stanowi pokwitowanie spełnienia świadczenia. Odbiór robót budowlanych ma charakter nie tylko faktyczny, tj. objęcie w posiadanie wykonanych robót przez inwestora, ale także kierunkowy, aprobujący. Odbiór robót ma zasadnicze znaczenie dla rozliczeń między stronami umowy. Przede wszystkim odbiór oznacza, że inwestor akceptuje sposób wykonania zleconych robót, zwalniając jednocześnie wykonawcę z wykonanego świadczenia. Co za tym idzie, biorąc pod uwagę wzajemny charakter umowy, z chwilą odbioru aktualizuje się uprawnienie wykonawcy do żądania od inwestora wynagrodzenia.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu wskazuje: „odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia(…) (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego z 17 lutego 2000, w sprawie I ACa 1027/99).

Warto również przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który to stwierdził, że „Inwestor może odmówić odbioru gdy w wykonanych robotach występują tego rodzaju wady, że należy je oceniać jako niewykonanie umowy przez wykonawcę, co oznacza także, że wykonawcy nie przysługuje zapłata wynagrodzenia” (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – I Wydział Cywilny z dnia 3 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 292/16, Legalis 1720017).