Skip to content Skip to footer

Nieważność umowy o udzielenie zamówienia publicznego a wynagrodzenie

Ustawa o zamówieniach publicznych nie reguluje cywilnoprawnych skutków zawarcia przez strony umowy z naruszeniem art. 139 ust. 2 Pzp. Cywilnoprawny charakter umów zawieranych w formie zamówień publicznych wynika z art. 139 ust. 1 Pzp, który nakazuje stosować do nich wprost przepisy Kodeksu cywilnego. Do umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego, która z braku właściwej formy jest nieważna i nie może być podstawą dochodzenia wynagrodzenia, możliwe jest stosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Podstawę taką stanowi art. 410 § 1 KC w związku z art. 405 KC, albowiem świadczenie zrealizowane w wykonaniu nieważnej umowy należy kwalifikować jako świadczenie nienależne (vide: wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2005 w sprawie V CK 537/04, z 5 grudnia 2006 w sprawie II CSK 527/06, z 7 listopada 2007 w sprawie II CSK 344/07).